ליאת רותם
מבקר המועצה

כתובת לדואר: מועצה אזורית ברנר, דואר גבעת ברנר 60948
הערות: ימי עבודה: ב',ג', ה' (עד לשעה 12:00)

על פי חוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור), התשס"ח-2008, מינתה המועצה את מבקר המועצה לתפקיד הממונה על תלונות הציבור.

הגשת תלונה

כל אדם רשאי להגיש תלונה לממונה על הרשות המקומית ומוסדותיה, על גוף עירוני, על עובד, על נושא משרה או על ממלא תפקיד בהם.
יובהר כי, הגשת תלונה תיעשה רק לאחר שנעשתה פניה לממונה על פניות הציבור ו/או בעלי התפקידים הרלוונטיים במועצה. אם הפונה לא נענה או הטיפול בו אינו לשביעות רצונו הוא רשאי לפנות לממונה על תלונות הציבור.

התנאים לטיפול בתלונה

  1.  התלונה צריך שתהיה בעניין הנוגע למילוי תפקידיו של הנילון
  2. המעשה פוגע במתלונן עצמו או מונע ממנו טובת הנאה
  3.  המעשה נעשה בניגוד לחוק או שנעשה בלא סמכות חוקית או בניגוד למנהל תקין או שיש בו נוקשות יתרה או אי צדק בולט.

תלונות שאין לדון בהם

א.         בעניין התלוי ועומד בבית משפט או בבית דין, או שבית משפט או בית דין הכריע בו לגופו
ב.         תלונה שהממונה סבור שהיא קנטרנית או טורדנית
ג.          תלונה על פעולה שיפוטית או מעין שיפוטית
ד.         תלונה של עובד בעניין הנוגע לשירותו כעובד (ואולם יהיה בירור על מעשה החורג
              מהוראות חוק, תקנות, הסכם קיבוצי או מהסדרים כללים שנקבעו כדין)
ה.         תלונה בעניין שלגביו הוגשה כבר תלונה למבקר המדינה בתפקידו כנציב תלונות הציבור.

הטיפול בתלונה

הממונה רשאי לברר את התלונה בכל דרך שייראה לנכון.
הממונה ישמור על סודיות מגיש התלונה ויעביר אליו את תשובתו לאחר שיסיים את בדיקתו.

דרכי הגשת תלונה

תלונה תוגש בכתב או בעל פה.
לצורך הגשת תלונה בכתב יש למלא את טופס הגשת תלונה לממונה על תלונות הציבור
 ולפעול לפיו. תלונה בעל פה תירשם מפי המתלונן ותחתם על ידו.

לחצו כאן להורדת טופס הגשת תלונה לממונה על תלונות הציבור