גולן מועלם
מנהל המחלקה
 

מחלקת הגבייה והשומה במועצה האזורית ברנר עורכת שומה וגובה מתושבי המועצה ומעסקים תשלומים בגין ארנונה, תשלומי חינוך ואגרות שונות. באמצעות אתר המועצה ניתן להוריד טפסים חיוניים.

הארנונה הינה תשלום שכל בעל/מחזיק בנכסי דלא ניידי (מבנים, דירות, קרקעות וכדומה) בתחום הרשות המקומית מחויב לשלם על פי חוק. הארנונה מהווה מקור מרכזי לתקציב המועצה ומקבלת משנה תוקף בעידן של צמצום הסיוע הממשלתי למועצה.

תשלומי הארנונה משמשים למימון פעולות ושירותים מוניציפאליים וממלכתיים (חינוך, רווחה, תאורת רחובות, פינוי אשפה ביתית, שירות וטרינרי, ביטחון וכדומה). הארנונה מוטלת לתקופה של שנת תקציב מלאה מ-1 בינואר ועד 31 בדצמבר. סכום חיוב הארנונה מחושב אך ורק על פי שטח הנכס הבנוי במכפלת התעריף למטר רבוע (מ"ר).

ארנונה הינה מס המוטל ונגבה על פי חוק ההסדרים במשק המדינה, התשנ"ג 1992. במסגרת דיוני התקציב המתקיימים במליאת המועצה מידי שנה מוחלט ונקבע צו מסים לאותה שנת תקציב.

מחלקת הגבייה והשומה במועצה גובה את התשלומים הבאים:

  • מיסי ארנונה והיטלים

  • תשלומי חינוך ותרבות

  • אגרות שונות.