רקע
1 .מועצה אזורית ברנר כוללת בתחומה 7 ישובים, שטחי חקלאות, יערות ושטחים פתוחים.
2 .בתחום שטח שיפוט המועצה פועלים נכון להיום כ - 80 עסקים טעוני רישוי.
3 .מדיניות האכיפה נועדה ליצור אחידות ושוויונית באכיפה בתחום רישוי העסקים בתחומי המועצה.
4 .חקיקה ראשית
    חוק רישוי עסקים תשכ"ח – 1968 וצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשע"ג – 2013


עקרונות מנחים מדיניות אכיפה רישוי עסקים
5 .האכיפה תהיה שוויונית ואחידה.
6 .מחלקת רישוי עסקים תפעל למיפוי עסקים בשטח המוניציפאלי של המועצה האזורית ברנר.
7 .יתבצע מעקב שוטף לרבות בהתייחס לעסקים חדשים או כאלה הפועלים ללא רישיון עסק, ומעקב לגבי חידוש רישיונות עסקים.
8 .מחלקת רישוי עסקים תהיה בקשר שוטף עם גורמי האישור.
9 .עסקים שקיימת לגביהם היתכנות לקבלת רישיון עסק ואינם דואגים להסדרתו חרף קבלת דרישה מוזמנים תחילה למשרדי המועצה להליך של שימוע.
10 .עסקים שאינם נענים לדרישות להסדרת הרישוי לאחר קיום שימוע בעניינם או שאינם פועלים להסדרה שיפוטי.ואין לגביהם היתכנות לקבלת רישיון, יקבלו מכתב התראה בטרם נקיטה בהליכים משפטיים ודרישה להפסקת פעילות העסק ללא רישיון עסק כחוק, תוך מתן אפשרות למסירת תגובה בכתב. במידה ואין שינוי במצב וכאשר קיימות ראיות מספקות להרשעה יוגש כתב אישום.
11 .במקרים דחופים, בהם נשקפת סכנה לשלום הציבור ובריאותו או למפגע סביבתי חמור, יוצא צו מינהלי או לחילופין תוגש בקשה לצו סגירה שיפוטי.

סדרי עדיפות לאכיפה:
12. הסוג הראשון הינו עבירות הנמצאות בראש סדר עדיפויות של המועצה, בעבירות אלו תשקיע המועצה את מרבית משאבי האכיפה העומדים לרשותה, הסוג השני הינו עבירות אשר נמצאות בעדיפות משנית לאכיפה, בעבירות הללו המועצה תשקיע משאבים מוגבלים תוך הבאתן למודעות.
עבירות שאינן מוגדרות באחת הקבוצות יהיו בטיפול שוטף בהתאם למשאבי המועצה.
עדיפות עליונה:
בעדיפות עליונה יהיו עסקים בעלי פוטנציאל סכנה גבוה.
קבוצה 2 –דלק ואנרגיה
קבוצה 4 – מזון
פריט 4.7 א- בריכות שחייה

עדיפות שנייה:
קבוצה 3 – חקלאות ובעלי חיים
קבוצה 5 – מים ופסולת
קבוצה 10 – תעשיה, מלאכה, כימיה ומחצבים

עדיפות שלישית:
קבוצה 6 – מסחר ושונות
קבוצה 7 – עינוג ציבורי, ספורט ונופש
קבוצה 8 -רכב ותעבורה
קבוצה 9 – שירותי שמירה ואבטחה, נשק ותחמושת

13 .בעת שיקול סיווג העבירה לעניין נקיטת הליכי האכיפה, התובע העירוני יפעיל שיקול דעת ביחס לכל תיק פיקוח שיועבר אליו למידת העניין לציבור בהגשת כתב אישום בשים לב, בין היתר לנושאים הבאים:
א. מסוכנות – תברואתית ו/או בריאותית, סכנה לפגיעה בערכי הסביבה ובכלל זה גרימת מטרד לתושבי האזור.
ב. היקף – ככל שמדובר בעבירה בהיקף גדול יותר גובר אינטרס הציבור בנקיטת הליך.
ג. כוונה – כוונת מבצע העבירה.
ד. זמן- התמשכות העבירה – האם מדובר בעבירה חוזרת ו/או עבירה מתמשכת.