ליאת רותם
מבקר המועצה

ימי עבודה: ב',ג', ה' (עד לשעה 12:00)
כתובת לדואר: מועצה אזורית ברנר, דואר גבעת ברנר 60948

 

הביקורת הפנימית במועצה פועלת בהתאם להוראות החוק ובהתבסס על פקודת המועצות המקומיות (מועצות אזוריות).

תפקידו של מבקר הפנים לבדוק אם פעולות המועצה נעשו על פי החוק, תוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחסכון, לבדוק את פעולות עובדי המועצה, לבדוק את ניהול הנכסים וההתחייבויות של המועצה ובכלל זה את הנהלת החשבונות ואת דרכי שמירת הרכוש והחזקת הכספים והשקעתם.

מלבד המועצה, הביקורת חלה גם על כל תאגיד, מוסד או גוף שהמועצה משתתפת ביותר מ- 10% מתקציבם השנתי  או משתתפת במינוי הנהלתם ובכללם הועדים המקומיים בתחום המועצה.

המבקר בלתי תלוי ועצמאי בעבודתו וחובה למסור לו כל מסמך והסבר הדרושים לו לצרכי עבודתו.

אחת לשנה יגיש המבקר לראש המועצה את דוח הביקורת השנתי לקבלת תגובתו לממצאי הביקורת ועותק ממנו מועבר לועדה לענייני ביקורת של המועצה. לאחר קבלת התייחסות ראש המועצה לממצאי דוח הביקורת, הועדה דנה בממצאי דוח הביקורת ובהמלצותיו ומגישה את סיכומיה לאישור מליאת המועצה.

 תקציר תלונות הציבור 2012-2021
לחצו כאן להורדת טופס הגשת תלונה לממונה על תלונות הציבור