התיקון בצו המועצות האזוריות, שנכנס לתוקף בינואר 2005, מצווה על הקמת ועדות ביקורת לועדים המקומיים של יישובי המועצה.

על פי הצו, בסעיף 130 , הוטלה החובה על מינוי החברים על מליאת המועצה לפי רשימת תושבים אשר יציעו את עצמם.

וכן נקבע כי הרכב הועדה לא יפחת משלושה ולא יעלה על חמישה.

 

מטרות הועדה:

1.    גורם מסייע לשמירה על מינהל תקין לוועד המקומי ולמועצה.

2.    איתור והתרעה על סיכונים אפשריים המאיימים על  הגוף המבוקר והמלצות מניעה.

3.    ייעול וחיסכון לארגון ממבט על וידע אישי של אנשי הועדה.

 

עיקרי תפקידיה של הועדה :

– מעקב אחר החלטות ופעולות הוועד המקומי, והאם הוצאו לפועל כדין.

– בקרת הניהול הכספי, הועדה תבדוק את חשבונות הוועד המקומי ותוודא כי פעולותיו נעשו במסגרת תקציבו המאושר.

– הועדה תבדוק אם סדרי הבקרה והוראות הנוהל, הנהוגים בוועד, מבטיחים קיום הוראות כל דין, טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.

– הועדה תקיים מעקב אחר תיקון הליקויים בפעולות הוועד המקומי שנמצאו בביקורות קודמות. (בכל ביקורת שנעשתה ע"פ דין ובכללן: מבקר המדינה, מבקר משרד הפנים, מבקר המועצה).

 

מדריך ועדת ביקורת ביישובים

לצורך מילוי תפקידיה של הועדה, מצורף לעיונכם מדריך לחברי ועדות הביקורת. מדריך זה נבנה ע"י מועצה אזורית משגב, ומפורסם באתרים שונים.

אנו מודים למועצת משגב על העבודה המאומצת בבניית המדריך.