גזבר המועצה הנו אחד התפקידים הסטאטוטוריים ברשות, שנקבע בחוק הרשויות המקומיות.
החוק מטיל על הגזבר את האחריות לביטחון קופתה של הרשות.
כן קובע החוק כי כל התחייבות כספית של הרשות לגורם חיצוני צריכה להיות חתומה על ידי ראש הרשות והגזבר, לצד חותמת הרשות.

הגזבר ממונה על מחלקת הנהלת החשבונות האחראית לניהול מערכת החשבונות של המועצה ולהכנתם של כל הדו"חות הנדרשים למשרדי הממשלה השונים.

גם מינויים של עובדים והארכת חוזי עבודה מחייבים את חתימת ראש הרשות והגזבר.

בנוסף לחובותיו על פי חוק פועל הגזבר בתחומים הבאים:

  • הגזבר משמש כיועץ לראש הרשות בגיבוש המדיניות הפיננסית, בהכנת תקציב המועצה ובגיוס המשאבים מהמקורות השונים.
  • גיבוש מדיניות בנושאי כספים.
  • אבטחת המשאבים ואיזון תקציבי.
  • מעקב תקציבי אחר הוצאות והכנסות המועצה.
  • אחריות ניהולית לארגונם ולהפעלתם של יחידות שומה, גבייה, תקציבים, הנהלת חשבונות, שכר, מחסנים, אינוונטר, מיחשוב, ורכש.

 רישום מאגר יועצים וספקים 

מורן שלו
גזברית המועצה