נעמה אהרון-יונה
קב"סית
 

קצינת ביקור סדיר

קצינת ביקור סדיר (קב"סית) היא הגורם המקצועי הפועל ברשות המקומית ואחראי על יישום ואכיפת חוק לימוד חובה, התש"ט-1949 . חוק לימוד חובה, התש"ט-1949 

חוק לימוד חובה חל על גילאי 3-18  וקובע כי ההורים הינם האחראים לדאוג לכך שילדיהם ילמדו באופן סדיר במסגרת חינוכית.

עבירה על חוק לימוד חובה הינה עבירה פלילית. (חוזר המנכ"ל "מביקור סדיר למניעת נשירה" (תשע"ז 1 במרץ 2017(

על פי חוזר מנכ"ל תשנ"ה חובתו של כל מנהל מוסד חינוכי לדווח לקצין ביקור סדיר במחלקת החינוך ברשות המקומית על כל תלמיד הרשום בביה"ס ואינו לומד באופן סדיר וכן על כל תלמיד שלמד בשנה הקודמת ולא חידש את לימודיו באותו מוסד.
 

קצין הביקור הסדיר פועל כחלק ממערך הביקור הסדיר ומניעת הנשירה מתוקף חוק לימוד חובה התש"ט.

מערך הביקור הסדיר ומניעת הנשירה חל על כלל התלמידים ביישוב והן על אלו הלומדים מחוץ ליישוב בגילאים שבין 5 שנים ל-16 שנים.
קצין ביקור סדיר משמש גורם מתאם, בין כלל הגורמים הרלוונטיים במערך החינוך והרשות המקומית.

קצין הביקור הסדיר עומד בקשר הדוק עם הצוותים החינוכיים בבתי הספר, מנהלות, יועצות ובמידת הצורך עם התלמיד והוריו למול גורמים נותני שירות כגון: השירות הפסיכולוגי, שירותים חברתיים וכדומה.


תפקידי הקב"ס

  • איתור תלמידים נושרים ומציאת מסגרת חילופית עבורם.
  • מניעת נשירת תלמידים ממערכת החינוך החל מגן חובה ועד כיתה יב'.
  • איתור תלמידים בעלי מאפיינים פוטנציאליים לנשירה.
  • בחינת האפשרויות והכלים הקיימים למניעת נשירת התלמידים ממערכת החינוך .
  • החזרת התלמידים למעגל לימודים סדיר ומותאם.
  • ייזום תוכניות התערבות למניעת נשירה של המדור ביקור סדיר ולמניעת נשירה נחלקות לתוכניות פנים בית ספריות ולתוכניות חוץ בית ספריות.

הורים ותלמידים מוזמנים להיעזר בכל הנושאים הקשורים לענייני ילדיהם בתחום ביה"ס כגון, מידע, יעוץ, הכוון ופתרון בעיות אישיות.​