איגוד ערים הינה התאגדות של רשויות מקומיות מכוח חוק איגודי ערים התשט"ו-1955 ותיקוניו. ההתאגדות נועדה לקדם מטרות משותפות של חברות האיגוד. האיגוד מספק שירותים תפעוליים ומקצועיים לחברות בו וכן לרוכשי שירותים במרחב האיגוד. איגוד ערים פועל תחת סמכות ואחריות של הרשויות המקומיות. האיגוד מוקם מכוח חיקוק לתכלית ספציפית, נוהג על פי כללי המשפט הציבורי, אינו מורכב מנבחרי ציבור ונציגיו מתמנים על ידי שר הפנים.

איגודי הערים והגופים שבהם חברה המועצה האזורית ברנר: