פרטי יצירת קשר

אדר שנהב
מנהל המחלקה
בניין המועצה, גבעת ברנר

יעל אונה
אחראית/רכזת רישוי עסקים

 מיקום: בניין המועצה, גבעת ברנר

בעל עסק נכבד,

 מועצה אזורית ברנר מברכת ומעודדת יוזמות כלכליות ותומכת בהקמתם של עסקים חדשים . במקביל מוטלת עליה אחריות לדאוג לכך שהעסקים השונים יפעלו במסגרת החוק על מנת להגן על הציבור הרחב .

מחלקת רישוי עסקים במועצה מהווה צומת המרכזת את כלל הפעילויות המתבצעות בין בעל העסק לגורמים המאשרים ,ושמה לנגד עיניה את בית העסק במרכז למען קידום העסקים במועצה.

שאלות ותשובות רישוי עסקים

חוק רישוי עסקים, התשכ"ח -1968 מחייב כל עסק המוגדר בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג – 2013, קבלת רישיון לפתיחתו וניהולו.

חוק רישוי עסקים

תקנות רישוי עסקים

הרישיון לניהול העסק הינו האישור הניתן על ידי רשות הרישוי לבעל העסק ולמנהליו, לפתיחתו ולהפעלתו של העסק בהתאם לחוק ולתקנות הנלוות אליו.

רישיון העסק בא להבטיח כי ננקטו כל האמצעים והסידורים המתאימים להפעלתו התקינה של העסק עפ"י מטרות החוק לטובת הציבור הרחב.

מטרות החוק הן:

 • איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים - (המשרד לאיכות הסביבה).

 • מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני התפרצות ושוד - (משטרה).

 • בטיחות של הנמצאים במקום העסק וסביבתו - (משרד העבודה).

 • מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה בדשנים או בתרופות - (משרד החקלאות).

 • בריאות הציבור לרבות תנאי תברואה נאותים - (משרד הבריאות).

 • שמירת הדינים הנוגעים לתכנון ובניה ושירותי כבאות (הרשות המקומית ושירותי הכבאות)

רישיון מונפק בהתאם לתוכנית עסק המוגשת בעת הגשת הבקשה.

עסקים אשר חלים בהם שינויים משמעותיים חייבים בהגשת בקשה חדשה במחלקה לרישוי עסקים.

כל סוג עסק, הרשום בצו רישוי עסקים חייב רישיון.

צו רישוי עסקים – לבדיקה אם עסק נדרש ברישיון

קיימים כ-200 סוגי עסקים החייבים רישוי, ביניהם: בתי מלון , אולמות שמחה ,גני אירועים , מסעדות, אטליזים בתי קפה, מזנונים, מאפיות, קיוסקים, רוכלות, בתי מלאכה, מפעלים מכל הסוגים, יצור וממכר מוצרי מזון, מחסנים למיניהם וכד'.
בקשה לרישיון עסק
מחובת רישיון לניהול עסקים פטורים משרדים שונים של מקצועות חופשיים - עורכי דין, רואי חשבון וכיוצ"ב, מרפאות לסוגיהן השונים, סטודיו להתעמלות, חדרי ישיבות, בתי ספר, גני ילדים, בתי תכנה וכו'.

קיימים גם עסקים בתחום המסחר, שאינם חייבים ברישיון לניהול עסק, כמו מכירת צעצועים, מכירת חלקי חילוף חדשים לרכב, כלי בית, כלי כתיבה וכו'.

יש להבהיר כי עסקים אלה נדרשים לעמוד בדרישות חוקיות אחרות, שאינן מפוקחות מכח חוק רישוי עסקים, ולהתקיים במבנים המיועדים לסוג זה של פעילות.

המקרים בהם חייב בעל העסק ברישיון חדש להפעלת העסק :

 1. שינוי בבעלות בעסק ובשליטה בו.

 2. שינוי בסוג העסק.

 3. שינוי/תוספת בעסק קיים או הרחבתו.

 4. תוספת סוג/פריט רישוי לעסק.

 5. שינוי מקום העסק.

 6. עסקים המחויבים בחידוש תקופתי של הרישיון.

סגירת העסק או העברתו לאחר - יש להודיע על כך לאגף לרישוי עסקים.​

רישיון העסק הוא אישי וניתן אך ורק לבעל העסק ו/או מפעיל העסק ורשום על שמו. הרישיון לא ניתן למקום העסק - למבנה. הרישיון אינו ניתן להעברה לא על שם בעל עסק אחר ולא למקום אחר.​​​

החלטה על פתיחת עסק הנה צעד רציני מבחינה כלכלית ואחרת. על כן, מן הראוי לבדוק היטב את האפשרויות, התנאים והחוקים הקשורים בכך, עוד לפני קבלת ההחלטה והפנייה להגשת מסמכי הבקשה הנדרשים.

מומלץ לקבל הסבר על תהליך הרישוי, לבקש חוות דעת מקדמית מגורמי הרישוי הרלוונטים ולבדוק את מידת התאמתו של העסק לדיני התכנון והבנייה, ולדרישות נותני האישור הנוספים .

קבלת חוות דע​ת מותנית בתשלום אגרה הקבועה בחוק. לתשומת לבכם, קבלת חוות דעת מקדמית אינה מהווה היתר או רישיון לפתוח או לנהל עסק.​​

הבקשה לרישיון תוגש על גבי טופס אשר ניתן להוריד מאתר המחלקה או לקבלו במשרדי המחלקה.

היא תוגש ע"י המבקש או באמצעות בא כוח חוקי.

טופס בקשה לרישיון עסק

טופס ייפוי כח

לטופס יש לצרף:

* 3 תוכנית הנדסיות חתומות על ידי בעל מקצוע מוסמך עפ"י חוק. על התוכניות לכלול גם את הפרטים הבאים: גוש, חלקה, כתובת העסק, שם מנהל העסק, סוג העסק, תרשים סביבה, מפה מצבית, תוכנית העסק.

* צילום חוזה שכירות או חוזה קניה או מסמך טאבו או תצהיר מעו"ד בנושא הנכס על שם החברה או השותפות

* צילום תעודה מרשם החברות או השותפות - במקרה של חברה ו/או שותפות

* מסמך מעו"ד או רו"ח שבו ירשמו מנהלי החברה או השותפים בפירוט שם ותעודת זהות - במקרה של חברה ו/או שותפות

* צילום תעודת זהות

* במקרה של בקשה לעסק המוגדר מפעל מסוכן יש לצרף תיק מפעל בהתאם לתקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים) התשנ"ג 1963

* יש להקפיד על מילוי טופס הבקשה במלואו והגשת המסמכים הנדרשים.

* רשות הרישוי רשאית לסרב בקשה לרישיון עסק במידה ולא צורפו המסמכים הנדרשים, אולם סירוב יימסר בכתב

* כמו כן רשות הרישוי ו/או נותן האישור רשאים לדרוש מהמבקש, הגשת פרטים/מסמכים נוספים אם ראו צורך בכך

הערה!

רשות הרישוי ו/או נותן האישור רשאים לדרוש מהמבקש, הגשת פרטים נוספים שיכללו בתרשים סביבה, במפה מצבית או בתכנית עסק, אם ראו צורך בכך.

הם רשאים לדרוש ממגיש בקשה כי לתכנית עסק יצורפו חוות דעת של בעל מקצוע בעניין מסוים או מסמכים נוספים אם ראו צורך בכך לשם בדיקת הבקשה.

לאחר אישור התוכנית , הגשת המסמכים ותשלום אגרה, ייפתח תיק רישוי וישלחו בקשות לגורמי האישור.

תרשים הליך רישוי עסקים

דרישות הגשת בקשה

בקשה לרישיון עסק להצבת דוכן נייד רוכלות 

כתב התחייבות לבעלי רישיון לרוכלות 

מדיניות רוכלות במועצה 

בקשה לקיום אירוע תחת כיפת השמיים או אירוע במבנה קבע