גלית מלכא -מרום
מנהלת מדור חינוך מיוחד ופרט
 

במערכת החינוך פועלות מסגרות חינוכיות לתלמידי החינוך המיוחד, המתגוררים בישובי המועצה ומחוצה להם. ילדים  עם צרכים מיוחדים, מגיל 3 ועד גיל 21, משולבים במסגרות החינוך הרגיל, בחינוך המיוחד לסוגיו ובמסגרות משלבות אחרות.

לכל ילד וילדה בחינוך המיוחד מותאמת מסגרת חינוכית וטיפולית המעניקה להם מענה הולם ומיטבי לצרכיהם, בין אם בחינוך המיוחד ובין אם בחינוך הרגיל, בכיתות החינוך המיוחד או בשילוב יחידני בעזרת תוספת של שירותים חינוכיים וטיפוליים.

      תפקידי המדור:

 • השמה ושיבוץ תלמידים במסגרות חינוך מיוחד, גנים ובתי ספר במועצה ומחוצה לה.
 • תכנון תכניות לפיתוח מוסדות החינוך המיוחד לסוגיהם השונים (הצטיידות, שיבוץ סייעות)
 • שיבוץ סייעות למסגרות החנ"מ בעיר.
 • שיבוץ סייעות עבור תלמידים שקיבלו זכאות לסייעת בועדת השילוב הלומדים בחינוך הרגיל.
 • ליווי והדרכת הסייעות במסגרות החנ"מ.
 • פיתוח והכשרה מקצועית של סייעות החינוך המיוחד.
 • ייעוץ הדרכה וליווי למנהלי מסגרות החינוך המיוחד והרגיל במועצה
 • ייעוץ, הדרכה וליווי להורים.
 • פיתוח תכניות ייחודיות  לקידום תלמידים במסגרות החינוך המיוחד.

שאלות ותשובות - מדור צרכים מיוחדים

משנת הלימודים תשפ"א, נכנס לתוקף תיקון מספר 11 לחוק, הקובע כי זכאותם של ילדים עם צרכים מיוחדים לשירותי חינוך מיוחדים תיקבע על ידי ועדת זכאות ואפיון.

הוועדה, בראשות נציג משרד החינוך, תקבע את זכאות התלמידים לשירותי חינוך מיוחדים, את האפיון, את רמת התפקוד ואת היקף סל המשאבים.

חברי הוועדה כוללים: נציג המועצה המקומית, נציג משרד החינוך, נציג השירות הפסיכולוגי-חינוכי, נציג עמותת הורים.

בהתאם להחלטת הוועדה ייקבע גם סוג המסגרת החינוכית המתאימה, או שהדבר יהיה נתון לבחירת ההורים.

את הבקשה יכולים להגיש:

 • ההורים או ילדם
 • צוות רב מקצועי
 • נציג רשות חינוך מקומית
 • ארגון ציבורי שהוסמך לכך על ידי שר החינוך
 • נציג שירותי הרווחה שהוסמך לכך על ידי שר העבודה והרווחה והשירותים החברתיים

שירותי החינוך המיוחדים כוללים מעטפת משתנה של סיוע חינוכי וטיפולי, בהתאם למסלול הנבחר, לצורכי הילד או הילדה ולרמת התפקוד שנקבעה להם.

עם תום הוועדה הורים מקבלים בדואר את פרוטוקול הוועדה ומכתב החלטת הוועדה ובו מצויינת בחירת ההורים:

 • כיתה רגילה במסגרת חינוכית רגילה
 • כיתת חינוך מיוחד במסגרת חינוכית רגילה
 • מסגרת חינוך מיוחד

ילדים שישובצו במסגרת חינוכית רגילה, שבה ניתנים שירותי חינוך מיוחדים, יקבלו אותם כסל אישי, שיכול לכלול:
שעות הוראה שבועיות, תמיכות מסוג הוראה, טיפול או סיוע.

חשוב לדעת:
היקף הסל הוא אישי, אך יכול להינתן בתמיכה קבוצתית, על פי צרכיו, בהתאם להחלטת הצוות הרב-מקצועי ובשיתוף ההורים.
במידה שתקבלו תמיכה בקבוצה של תלמידים הזכאים אף הם לשירותי חינוך מיוחדים, ינוצל רק החלק היחסי של הסל האישי בקבוצה.

ילדים עם צרכים מיוחדים, אשר אובחנו ככאלה על ידי גורם מקצועי (רשימת הגורמים - נספח 2), שוועדת הזכאות והאפיון קבעה את זכאותם ואת היקף שירותי החינוך המיוחדים עבורם.

החלטות הוועדה מותאמות לצורך ולתפקוד של הילד או הילדה, בין היתר בתחום הקוגניטיבי, הלימודי, השפתי, הרגשי, החברתי, התקשורתי, העצמאות התפקודית וההתארגנות.

במסגרות חינוכיות במועצה (גנים ובתי ספר) יגישו את המסמכים באמצעות הצוות החינוכי. הצוות החינוכי יגיש את הבקשה עבור ההורים עד 31 במרץ 2023.

מ- 01.04.2023 לא ניתן להגיש בקשות חדשות לקיום ועדות זכאות ואיפיון לשנה"ל תשפ"ד.

כל דיון בבקשות שהוגשו לאחר המועד מחייב אישור של ועדת חריגים מחוזית לקיום ועדת זכאות ואפיון שלא במועד.

הגשת בקשה לוועדת זכאות ואפיון לאחר המועד - הבקשות יועברו לפיקוח על החינוך המיוחד במשרד החינוך, באמצעות הצוותים בגנים או בבתי הספר.

ועדת ההשגה פועלת מתוקף חוק חינוך מיוחד, ומתקיימת במשרד החינוך. בראש הוועדה עומד מנהל המחוז או נציגו.

הוועדה דנה בהשגות של הורים על החלטות של ועדת זכאות ואפיון בלבד.

אם אתם מבקשים להשיג על החלטה של ועדת זכאות ואפיון, בפני ועדת השגה, עליכם להגיש את בקשתכם למשרד החינוך בטופס המקוון המופיע באתר משרד החינוך.

 

תלמידים ותלמידות שנמצאו זכאים לשירותי חינוך מיוחדים והוריהם בחרו בכיתת חינוך מיוחד או בבית ספר כוללני, ישובצו על ידי ועדת שיבוץ במדור לצרכים מיוחדים.

תלמידים שוועדת הזכאות והאפיון קבעה להם זכאות למענה בכיתה רגילה במסגרת חינוכית רגילה, או שהוריהם בחרו בעבורם מסגרת חינוכית רגילה, ישובצו בבתי הספר במועצה.

תלמידים שוועדת הזכאות והאפיון קבעה את זכאותם לשירותי חינוך מיוחדים והוריהם בוחרים בעבורם את סוג המסגרת, יודיעו על בחירתם לוועדה באמצעות טופס בחירת הורים.
את הטופס תקבלו במעמד הדיון בוועדה, ועליכם למלא ולהעביר אותו, תוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הוועדה, באמצעות המסגרת החינוכית או למדור צרכים מיוחדים בדוא"ל או בפקס (על פי פרטי הקשר המופיעים לעיל). הורים רשאים לשנות את בחירתם עד 25 ביוני 2022. לאחר מועד זה לא יתאפשר שינוי של בחירת המסגרת.

אם תבחרו לשנות את בחירתכם ממסגרת חינוך רגיל למסגרת חינוך מיוחד, או להיפך, השיבוץ ייעשה על בסיס מקום פנוי.

במקרה שהודעת ההורים על בחירתם לא התקבלה תוך 14 יום, הוועדה תקבע את סוג המסגרת החינוכית המתאימה.

בתום הדיון, תקבלו את החלטת הוועדה באשר לשירותי החינוך המיוחדים להם בנכם או בתכם זכאים.

על בסיס החלטה זו תוכלו לבחור את סוג המסגרת בעבורם, ובהתאם לכך ייקבע השיבוץ המיטבי שיענה על הצרכים שאובחנו ואופיינו .

אם ועדת הזכאות והאפיון תמצא, בהסתמך על חוות דעת של גורמים טיפוליים, שיש חשש ממשי לפגיעה בשלום ילדכם או בשלומם של אחרים במסגרת החינוכית שבה בחרתם, תוזמנו לדיון נוסף בו תתאפשר הזדמנות להשמיע את עמדתכם.
אם לאחר דיון זה עדיין תהיה אי הסכמה על סוג המסגרת, העניין יובא לדיון בפני מנהלת אגף א' חינוך מיוחד במשרד החינוך או סגניתה.

החלטות של ועדת זכאות ואפיון תקפות לשנת הלימודים העוקבת והן תקפות לשלוש שנים.

חשוב מאוד להגיע לוועדה עם המסמכים שהעברתם, במקרה שתידרשו להציגם בדיון.

בנוסף, תוכלו להציג לוועדה מסמכים נוספים שאתם מוצאים לנכון.

בדיון צריכים להשתתף ההורים. ניתן גם להזמין את הילד או הילדה, על פי שיקול דעת ההורים וכן מוזמנים נוספים מטעמם.
הורים גרושים צריכים להגיע יחד, או אחד מהם המצויד בייפוי כוח מההורה הנוסף.

הורים שילדיהם לומדים במסגרות חינוכיות פרטיות יירשמו במערכת הרישום והשיבוץ לגנים במועצה או לכיתה א'. לאחר ביצוע הרישום, יגישו את המסמכים המפורטים מטה באמצעות המחלקה לצרכים מיוחדים לדוא"ל: galit@brener.org.il

יש להגיש את המסמכים במסגרת בקשה לדיון בוועדת הזכאות והאפיון עד 31 במרץ 2023.

אנא ציינו בכותרת הדוא"ל את שם התלמיד או התלמידה ואת מספר תעודת הזהות, וצרפו את המסמכים הבאים:

1.    בקשה לוועדה

2.    מסמכים קבילים על אבחנת המוגבלות, כפי שמפורט בתיקון לחוק. 

3.    בדיקות שמיעה וראייה עדכנית (נדרשות עבור הדיון הראשון בלבד).

4.    שאלון הורים.

5.    שאלון גננת (אם הולך לגן פרטי).

6.    טופס ויתור על סודיות.

כל מסמך צריך להיות שמור ומצורף כקובץ PDF נפרד.

המסמכים יוגשו עבורכם באתר משרד החינוך.

לבירורים בנושא קבלת המסמכים לוועדה ניתן לפנות ישירות למשרד החינוך בטלפון 08-9399968

לאחר קבלת אישור ממשרד החינוך על פתיחת הפנייה, המחלקה לצרכים מיוחדים תשלח אליכם בדואר מייל זימון לוועדת זכאות ואפיון.

הזימון יישלח לכתובת כפי שהיא מעודכנת במועצה. בנוסף, יום לפני הדיון תישלח הודעת תזכורת לטלפון הנייד שלכם.

אם שיניתם את כתובתכם או את מספר הטלפון שלכם לאחרונה, אנא ודאו עם מרכז שירות חינוך שפרטיכם מעודכנים.