להלן פירוט מאגרי המידע הרשומים אצל רשם מאגרי המידע במשרד המשפטים לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981

pageLink31073.pdf