דו"ח שנתי - מועצה אזורית ברנר | על פי סעיף 5 לחוק חופש המידע לשנת 2016

מספר הבקשות למידע שהוגשו במהלך השנה החולפת – 1

• מספר הבקשות למידע שנענו בשנה החולפת – 1

• מספר הבקשות שנענו בחיוב – 1

• מספר הבקשות שלא נענו עקב הפסקת טיפול המבקש – 0

• שיעור הבקשות שנענו במועדים על פי החוק – 100%

• מספר העתירות שהוגשו על החלטות הממונה – 0

• תמצית החלטות בעתירות – אין.